Vintage V132 TSB Tobacco Sunburst

€450,00

New demo, Vintage V132 Tobacco Sunburst

Serial# M2021031651