Tokai TB65 Vintage Sunburst

$742.94

New demo, Tokai TB65 VS

 Please take note of the ugly spot, 2nd pic.